بهار

گوش کن                      صدا می آد

نور می آد                    سرور می آد

گوش کن                     عشق می آد

شور می آد                  غرور می آد

گوش کن                     بهار می آد

بوی عشق لای سبزه عيد

بوی تازگی سمنوی پای سفره

عطر دعا تو فضای خاطره ها

تار عشق و مهر و محبت

که گره خورده

ميان پود عاطفه هر دل سبز.

/ 2 نظر / 8 بازدید
تك ستاره آسمان دل بهاره تنها ترين!!

خوشادردي كه درمانش تو باشي خوشا روزي كه ايامش تو باشي خوشا دردي كه درمانش تو باشي خوشا چشمي كه رخسارش تو باشي خوشا موجي كه طوفانش تو باشي خوشا روزي كه خورشيدش تو باشي خوشا راهي كه پايانش تو باشي خوشا قلبي كه مقلوبش تو باشي خوشا ان گل كه گلچينش تو باشي خوشا ان شب كه مهتابش تو باشي خوشا انتظاري كه اميدش تو باشي خوشا ملكي كه سلطانش تو باشي خوشا جاني كه جانانش تو باشي .................