بزرگراه خوشبختی

بگذار پل ارتباط ميان تو با خويشتن تو

بسان دروازهای بهشت برين باشد

بسان بزرگراه خوشبختی

بسان پرواز عشق از نور به نور

بسان لبخند بودن به خواستن

بسان سايه تمامی توان تو وخواهش تو از زندگی

بگذار باور تو از خود به تمامی روشنايی نور باشد

بسان پهنه زيبای آسمان

بسان موج محبت بر آيينه خيال

بسان عشقی بزرگ وعالی

بگذا ز بودن گذر کنيم وبه خود برسيم

بگذار.......

/ 0 نظر / 7 بازدید