ترانه زندگي

از ميان تاريكی به نور ميرسيم

و از غم بی پايان به شور ميرسيم

واز دلتنگی ها به خروش می رسيم

در جستجوی خويشتنيم در آرزوی نور وشوريم

و در پشت زمزمه های زندگی بدنبال نغمه رويش عشقيم

تا بلكه آنرا بجويم وبدل به ترانه زندگی گردانيم.

/ 0 نظر / 7 بازدید