اوج دوست داشتن

زمانيکه دوست می داری به واقع دوست بدار

با تمامی اجزاء بدن

اوج دوست داشتن يکی شدن است

از تمام خواسته های خويش گذشتن وبه دوست ملحق شدن

آن زمان نياز درونی تو فقط گذشتن از خويش وفدا کردن جسم وروح است

جسمی که در مقابل برترين احساس درونی حقير وناچيز است

ودر اين هنگام قلب سرشار از عشق برتر است

   + صهبا - ۸:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۱۱/٢٠