فرياد عشق

عشق از پشت پنجره دلم سرمی کشه

عشق از بام و درخونه من پرمی کشه

عشق رازشب تنهايی منه

عشق پرتو چشمهای خسته منه

عشق لبخند زندگی تو غروب تنهائی هايی منه

عشق پرواز روح خسته منه

عشق رنگ تمامی لحظه های منه

از پشت پنجره

از روی بام

تو دل شب

تو چشمهای خسته

تو غروب تنهائیها

تو تموم لحظه ها

عشق فرياد می زنه :

(که با منه)

..............................

 Right Click Then Click Show Picture:::www.sare.ir:::

   + صهبا - ۳:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱/٢٥