کليد در سکوت

     

       رفتم تا تو را جستجو کنم

رفتم تا مهر در سکوت را بشکنم

در نگاهت برق محبت و

در دلت سودای ديگری يافتم

چشمت به انتظار زمان و

روحت مشتاق پرواز

پرواز بر فراز ساحل بيکران عشق

پرواز تا غايت دوست داشتن

دلت در بند محبت

محبتی تا مرز جنون

محبتی در کاخ آرزو ها

به خويش بازگشتم

بازگشتم تا کليد در سکوت را

پشت پنجره انتظار تا فصل آشنايی های ديگر باقی نگاهدارم.

   + صهبا - ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱٠/۱