نگاه کن

نگاه کن

نگاه کن ای همه خوبی     ای همه لطف و صفا و مهربانی

نگاه کن ای همه آرامش سبز رويايی

ميان دشتها سبکبار و رها از انديشه های بی قراری

نگاه کن ميان سايه ی عشق و صفايی

ميان عشق  پوشيده از لطف و وفايی

نگاه کن

گسترده بر آفاق آن همه لطف خدايی

آن همه عشق و وفا و مهربانی

نگاه کن  خويشتن خويش را رها کن

 ذره ايی از آن همه بر ما عطا کن

نگاه کن   نگاه کن  نگاه کن.

 

 

 

   + صهبا - ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱/۳۱

فرياد عشق

عشق از پشت پنجره دلم سرمی کشه

عشق از بام و درخونه من پرمی کشه

عشق رازشب تنهايی منه

عشق پرتو چشمهای خسته منه

عشق لبخند زندگی تو غروب تنهائی هايی منه

عشق پرواز روح خسته منه

عشق رنگ تمامی لحظه های منه

از پشت پنجره

از روی بام

تو دل شب

تو چشمهای خسته

تو غروب تنهائیها

تو تموم لحظه ها

عشق فرياد می زنه :

(که با منه)

..............................

 Right Click Then Click Show Picture:::www.sare.ir:::

   + صهبا - ۳:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱/٢٥

غوغا

در دلم غوغاست

شوری بپا از آنچه زياد رفته است

در دلم غوغاست

سروری از آنکه ز غمها رهاست

از آنکه زجنس بلور خاطره هاست

از آنکه زهرم نفسش شررها بپاست

از آنکه پرتو نگاهش حرير رويا هاست

از آنکه روشن ز افتاب مهربانیهاست

از آنکه آشنا به حريم آشناييهاست

در دلم غوغاست

غوغايی که به دل آشناست

از آنکه برآمده ز شب ازدل روشنايیهاست.

 

 

   + صهبا - ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱/۱٩

عشق

عشقRight Click Then Click Show Picture:::www.sare.ir:::

   + صهبا - ٩:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱/۱٩

زيبايی مطلق

right click then show picture ::www.sare.ir ::

   + صهبا - ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱/۱٥

بزرگراه خوشبختی

بگذار پل ارتباط ميان تو با خويشتن تو

بسان دروازهای بهشت برين باشد

بسان بزرگراه خوشبختی

بسان پرواز عشق از نور به نور

بسان لبخند بودن به خواستن

بسان سايه تمامی توان تو وخواهش تو از زندگی

بگذار باور تو از خود به تمامی روشنايی نور باشد

بسان پهنه زيبای آسمان

بسان موج محبت بر آيينه خيال

بسان عشقی بزرگ وعالی

بگذا ز بودن گذر کنيم وبه خود برسيم

بگذار.......

   + صهبا - ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱/۱٥

شب

شب زمان تنها بودن است

شب ميثاق تفکر من با من است

شب وعدگاه رازهای نهانی است

شب شور پايان يافته يک حرکت است

و شب معشوق تمامی عاشقان خاموش است. 

   + صهبا - ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱/۱۱

رقص نور

ديشب تو رويای خسته ها صدا اومد

ديشب تو دل دلشکسته ها نور اومد

ديشب تو فضای خاطره ها عطر صفا اومد

ديشب کليد گمشده درهای بسته ميان باغ اميد پيدا شد

ديشب باغ دل ستاه ها چراغونی شد

ديشب رقص نور بود ميان نور

ديشب عشق بود ميان سرور

ديشب شور بود ميان غرور

ديشب تولد عشق بود       تو باغ دل ستاره ها

ديشب تولد عشق بود      تو دل دلشکسته ها 

 

 

   + صهبا - ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/۱/٩

 

سال نو مبارک

   + صهبا - ٩:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱/٦